Tag: læring

Biblioteklederkonferansen – Cathrine Filstad – Den sterke læringskulturen

Tilretteleggelse av de gode læringsarenaene for kunnskapsdeling, integrering og kunnskapsutvikling

Organisasjonslæring:

Tradisjonell tilnærming – Lærings om individuell tilegnelse av kunnskap (eksplesitt), lærende organisasjoner?

Nyere tilnærming – Inkludere/fokusere på det sosiale, læring som sosial praksis (betydning for taus kunnskap)

Bevisstgjøring om hva læring og kunnskap er.  Læring gjennom arbeid, å vite hvordan (knowing)

Læring – sosial og kulturelt

Læring som deltakelse, erfaringer og sisal interaksjon i forskjellige kontekster

 • Grunnleggende relasjonell
 • Situert
 • Deltakelse i sosiale prosesser
 • Living experience of everyday life
 • As issues of knowing, being and becoming a practitioner
 • Sensemaking
Det gode arbeidsliv
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Balanse privatliv og arbeidsliv
 • Ansvar for egen jobb, tid og oppgaver
 • God ledelse
 • INteressante og meningsfylt arbeid
 • Ledere som:
 • gir tilbakemeldinger, ris/ros
 • er målrettet
 • skaper tillit
De viktigste læringsarenaene
 • Praktisk utførlese av arbeid
 • Praktisere sammen med kolleger
 • I samatale og diskusjon med kolleger
 • Gjennom formell utdannelse og faglitteratur
 • På kortere kurs og konferanser
 • I samtale og diskusjon med kunder ved prosjekter
Foretrekker å praktisere sammen med kolleger, men også formelle kurs og utdannelse
Organisasjonslæring
Formell læring:
 • Ofte eksplesitt
Uformell læring:
 • selvstendig arbeid
 • kommunisere med kollegaer
 • observere og praktisere sammen med kolleger
 • praksisfellesskap
Hva kjennetegner de gode læringsarenaene?
Det må ikke være elementer av kontroll (følt)
Det skal ikke være en underkjennig av prestasjoner eller kompetanse
Løring gjennom formelle og uformelle praksisfellesskap og nettverk på arbeidsplassen
 • Hvem er tilgjengelige – egen proaktivitet
 • Hva bidrar den enkelte med?
 • Utnyttelse av kunnskap i organisasjonen
 • TIlgang til taus kunnskap
 • Betydningen av identifisering i læring, kunnskapsdeling og sosiale relasjoner