Nasjonalbiblioteket utlyser direktørstilling for formidling

Her er den søknaden jeg gjerne skulle sendt om NB lå i Bergen:-)

Til Nasjonalbiblioteket, evt. Kjære Vigdis,

Jeg skulle gjerne søkt den ledige stillingen som avdelingsdirektør for avdeling formidling.

Nasjonalbiblioteket har en viktig rolle å spille i det norske samfunnet. NB har den største målgruppen av alle bibliotek, hele nasjonen, og å formidle NBs tilbud til nasjonen må være hovedmålsetningen for denne stillingen.

Idag framstår NB som en svært lukket anstalt både for publikum og for de som kanskje skulle stå institusjonen nærmest, de andre bibliotekene i landet. Både folke- og fagbibliotek har i liten grad noen følelse av at NB er til for dem eller at de har mye å hente her i form av støtte, kompetanse og nasjonalt lederskap. Jeg anser at stillingen som avdelingsdirektør for formidling har en todelt oppgave. Den ene er å videreføre og utvikle det pågående formidlingsarbeidet mot publikum, spesielt gjennom NBs nettsider, og i NBs lokaler i Oslo. Den andre oppgaven blir å sprenge det sementerte bildet biblioteknorge har av NB som lukket og lite interessert i det øvrige bibliotekfaglige landskapet. En viktig faktor i denne sammenheng blir å indivudualisere NB, det vil si profilere NB overfor norges bibliotek gjennom individuelle arbeidstakere på NB og vise hvordan det arbeidet enkeltpersoner gjør har betydning for alle bibliotek og hvilken kompetanse enkeltpersoner besitter. Jeg ville oppfordre alle arbeidtakere på NB som ønsket det til å starte blogger der man beskrev egen arbeidsdag, oppgaver og meninger både om NB og om biblioteksdrift og andre spørsmål. Om jeg skulle bli tilsatt ville jeg starte i stillingen med å på det sterkeste oppfordre nasjonalbibliotekaren til å starte en blogg og bruke litt av sin tid på åpen kommunikasjon med omverdenen.
En viktig del av formidlingsarbeidet er å lytte til de som er målgruppen for det man ønsker å formidle. Gjennom aktivt å hente inn kommentarer, forslag og engasjere til diskusjon både innad i instutusjonen og med utenomverdenen kan NB framstå i langt større grad enn i dag som en åpen institusjon som aktivt ønsker å være en del av samfunnet og det bibliotekfaglige felleskapet. Dette vil igjen kunne åpne opp for en tydligere rolle som en bibliotekfaglig leder og spydspiss for utviklingen innen mange forskjellige utfordringer som et samlet bibliotekvesen står overfor.

NB driver idag et aktivt digitaliseringsarbeide og har fått mye oppmerksomhet rundt dette. Formidlingen av de digitale samlingene er etter min mening en viktig utfordring der NB ikke kan løse utfordringene og den enorme arbeidsmengden alene eller med hjelp av innkjøpt konsulenthjelp. Her bør den kollektive intelligens i den norske befolkning utfordres til å bidra. Gjennom å åpne opp for bidrag til medadata fra hele landet, enkeltindivid og institusjoner, kan det materialet som idag er digitalisert øke i verdi. Et bibliotek for hele nasjonen bør være åpent for bidrag fra hele nasjonen. Slik kan verdien av materialet øke, gjennfinning og kvalitet på metadata øke og ikke minst materialet blir i langt større grad folkets eiendom på en måte som ellers ikke ville være mulig. Selv om dette kanskje går litt ut over den rammen som stillingen i utgangpunktet har, så er dette en viktig del av formidlingsarbeidet som jeg ville prioritert om jeg fikk stillingen.

Desverre er jeg nok i liten grad aktuell til stillingen, om jeg ikke allerede har diskvalifisert meg på grunn av det jeg har skrevet over, ettersom jeg ikke akter å flytte fra Bergen. Jeg ønsker NB lykke til i jakten på en ny avdelingsdirektør for formidling.
Jeg ser med spenning fram til den endelige tilsettingen i stillingen og håper at den som får stillingen er åpen for å bryte med en praksis om idag isolerer NB fra det resterende biblioteklandskapet og for å ta i bruk nye metoder for kommunikasjon og formidling av alt det fantastiske materialet Nasjonalbiblioteket har i samlingene, både på hyller og på skjermen.

Vennlig hilsen

Thomas Brevik

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *